پله

فاصله بین شانه ها ( جلو گیری از لغزیدن)

دیواره شیشه ای کناره دستگیره ( تسمه متحرک)

راهنمای حرکت تسمه متحرک

استیل های پوششی داخلی استیل های پوششی عمودی (کناری

شاته

صفحه ورودی ( پاخورانه )