صلاحیت ها و افتخارات ما

نوزدهمین جشنواره تولید ملی

سال 1400

نمایشگاه صنعت و معدن

سال 1395

نمایشگاه صنعت و معدن

سال 1396

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1400

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1399

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1398

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1393

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1394

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1395

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1396

واحد نمونه صنایع آسانسور

سال 1397